TJÄNSTER

BOKFÖRING / REDOVISNING


Allmänt om tjänsten


Vi ansvarar för registrering av klientens verifikationer i redovisningssystem.

Den löpande redovisningen förenklas om vi även blir deklarationsombud.

Normalt lämnas komplett material till oss senast den 15:e i varje månad, som avser månaden innan. För att korrekt registrering ska kunna göras måste

följande material lämnas till oss:


- Samtliga verifikationer för månaden, sorterade enligt överenskommelse

- Aktuellt bankkontoutdrag (med eventuella privata poster markerade)

- Samtliga kvitton sorterade och sammanställda, helst på A4-ark

- Övriga relevanta dokument, t.ex. olika avtal och skrivelser från Skatteverket.

- Vid omfattande kontanthandel lämnas underlag löpande

- Vi återrapporterar senast den 15:e i månaden efter det att vi erhöll komplett redovisningsmaterial.Vi förutsätter att överlämnade verifikationer avser kostnader hänförliga till rörelsen och klienten är ansvarig för att lämnade uppgifter är riktiga.Följande arbetsuppgifter ingår:


- Löpande registrering av verifikationer. (Betalningsavstämning månadsvis mot kontoutdrag/kassa)

- Leverantörsreskontra (månadsvis)

- Kundreskontra (månadsvis)

- Balans- och resultatrapporter

- Löneunderlag och lönespecifikationer

- Underlag för moms- och avgiftsdeklarationer

- Bokslut, årsredovisning och inkomstdeklarationUtökade tjänster


Vi kan även komma överens om utökade löpande tjänster eller särskilda avgränsade uppdrag. Exempel på det förstnämnda kan vara ett uppdrag som ekonomifunktion och på det andra att föra en skatteprocess eller upprätta affärsjuridiska avtal. För dessa tjänster överenskommes kostnaden särskilt.Fakturering


För bokföring/redovisning fakturerar vi normalt löpande baserat på den tid som läggs ner, men kan också komma överens om ett fast månadsarvode.

EKONOMIFUNKTION


Allmänt


Många företagare upplever administrationsarbetet, med alla dess moment, som både tidskrävande och besvärligt. Samtidigt är en väl fungerande administration en nödvändighet, inte bara för att företaget rent praktiskt ska fungera utan också för att uppfylla kraven från lagstiftaren och inte minst viktigt, som en ovärderlig informationskälla om hur företagets resultat utvecklas och hur dess ekonomiska ställning är.


Vår tjänst som ekonomifunktion vänder sig till de mindre företag som inte anser sig ha tid eller möjligheter att själv hantera hela administrationen eller som inte anser sig ha råd eller behov av en egen ekonomifunktion, med de kostnader som följer av en sådan. Vi har också den fördelen att till skillnad från många företag med en person som har ansvar för företagets ekonomi är vi flera som kan vara en ”back up” vid oväntad bortovaro.


Grunden för servicen är vad som beskrivs under affärsområdet ”Bokföring/redovisning”. Utöver detta kan vi genom åtkomst till klientens bankkonto göra attesterade betalningar som till exempel till leverantörer, anställda, banker och Skatteverket. En klient kan också välja att ha postadressen hit så att vi får brev, fakturor och annat direkt. Även andra arbetsuppgifter kan överenskommas.


Samtliga klienter som använder tjänsten ekonomifunktion får en rabatt på mellan 15 och 25 procent. Detta eftersom en del av merarbetet inom en ekonomifunktion är mer rutinbetonat och inte kräver samma kompetens som arbetet med bokföring/redovisning. Rabatten skapar också ekonomiska förutsättningar för att det kan vara mer rationellt att överlämna ekonomifunktionen till oss än att ha en egen.Affärsjuridik och skatter


Kvalificerad kompetens inom dessa områden finns tillgänglig hos oss och används rutinmässigt utan extra kostnader vid avstämningar i det löpande arbetet. Vid svårare eller mer omfattande frågeställningar har klienter som använder vår ekonomifunktion rabatt vid utnyttjandet av dessa eller andra tjänster.

SKATTER


Skatteeffekten vid affärsbeslut är ofta en kritisk faktor. Likaså har skatterna stor betydelse när olika organisationsstrukturer ska läggas upp. Även enstaka skattefrågor kan vara mycket betydelsefulla, både för enskilda och företag. Utmärkande för skattefrågorna är inte bara deras ekonomiska betydelse, utan även den svårighetsgrad som problemställningarna ofta är förknippade med på grund av en komplex lagstiftning och praxis.Vi ger råd och biträder inom följande huvudområden:


- Skatteprocesser: För företag och privatpersoner.


- Företag: Bolagsbeskattning, fåmansföretagsregler, inkomstbeskattning av övriga juridiska personer och enskilda firmor, frågor om mervärdeskatt och vissa delar inom internationell beskattning.


- Fastigheter: Inkomstbeskattning och fastighetstaxering.


- Tull/Moms: Import och export med nationella och internationella frågor.


- Privat: Inkomstbeskattning, generationsskifte och in eller utflyttning ur landet.

AFFÄRSJURIDIK


Servicen omfattar främst delar av avtals- och associationsrätten, men spänner även över andra områden av civilrätten.I huvudsak arbetar vi med följande:


- Avtalsrätt: Konsortialavtal, konsultavtal, andelsägaravtal, anställningsavtal, licensavtal, lösöreköpskontrakt, optionsavtal, uthyrning, leasing, villkorat och ovillkorat aktieägartillskott samt överlåtelse av rörelse (inkråm eller aktier) och frågor som rör fastigheter.


- Associationsrätt: Associationsrättsliga bedömningar angående till exempel låneförbud och  likvidationsplikt, bolagsbildning, ny- och fondemission, ändring av bolagsordning, styrelse, och firmateckning.

ÖVERLÅTELSER


Att sälja eller köpa en fastighet eller ett företag är ofta en av de viktigaste händelserna i både ett företags och en enskilds liv. Därför är det av stor vikt att hela transaktionen från de första förberedelserna till undertecknandet av kontraktet genomförs på ett optimalt och säkert sätt.Vår rådgivning innefattar följande områden:


- Företagsöverlåtelser: Biträde vid utvärderingar inför investeringar och försäljningar,

försäljningspresentation, finansieringsrådgivning, överlåtelseavtal, sökprocess för att finna lämplig köpare eller objekt.


- Fastighetsöverlåtelser: Biträde vid utvärderingar inför investeringar och försäljningar, försäljningspresentation, finansieringsrådgivning, överlåtelseavtal, sökprocess för att finna lämplig köpare eller objekt.

IT-TJÄNSTER


Vi kan erbjuda kvalificerade tjänster inom IT. Allt ifrån personliga hemsidor, webbshop, redigering av video & ljud, hjälp med datorer & nätverk till design av visitkort, affischer, logotyper och reklammaterial.

Visitkort Filborna Redovisning
Visitkort Missing Justice
Moderkort Dator
Affisch Missing Justice

FÖRETAGS ETABLERINGAR


Allt företagande innefattar risker, särskilt vid nyetableringar. För att lyckas ta tillvara på de möjligheter som finns och minimera riskerna krävs en noggrann genomgång och analys innan etableringsarbetet påbörjas. Detta gäller såväl vid en utveckling av befintlig verksamhet som vid en nyetablering baserad på nya affärsidéer. Likaså krävs en kvalificerad och kontinuerlig uppföljning allt eftersom etableringen genomförs.Vår rådgivning innefattar i huvudsak följande:


- I Sverige: Strategi och information, förhandlingar med affärsrelationer och kontakter med myndigheter, genomgång och upprättande av avtal, skatteplanering, biträde vid uppläggning av inledande redovisning och administration och vid behov assistera för att finna lämpligt bolag för en nyetablering.


- I utlandet: Etableringsstudie, strategi och information, förhandlingar med affärsrelationer och kontakter med myndigheter, kontraktssupport samt uppläggning av inledande administration.