TJÄNSTER - KLIENTOMDÖMEN - ENGLISH

              BOKFÖRING / REDOVISNING


                Allmänt om tjänsten


Vi ansvarar för registrering av klientens verifikationer i redovisnings system. Verifikationer kan lämnas antingen digitalt eller i pappersformat. Den löpande redovisningen förenklas om vi även blir deklarationsombud. Normalt lämnas komplett material till oss senast den 15:e i varje månad, som avser månaden innan.


För att korrekt registrering ska kunna göras måste följande material lämnas till oss:


 • Samtliga verifikationer för månaden
 • Aktuellt bankkontoutdrag (med eventuella privata poster markerade)
 • Samtliga kvitton sorterade och sammanställda, helst på A4-ark eller digitalt
 • Övriga relevanta dokument, t.ex. olika avtal och skrivelser från Skatteverket.
 • Vid omfattande kontanthandel lämnas underlag löpande
 • Vi återrapporterar senast den 15:e i månaden efter det att vi erhöll komplett redovisningsmaterial.


Vi förutsätter att överlämnade verifikationer avser kostnader hänförliga till rörelsen och klienten är ansvarig för att lämnade uppgifter är riktiga.


Följande arbetsuppgifter ingår :


 • Löpande registrering av verifikationer. (Betalnings avstämning månadsvis mot kontoutdrag / kassa)
 • Leverantörsreskontra (månadsvis)
 • Kundreskontra (månadsvis)
 • Balans- och resultatrapporter
 • Löneunderlag och lönespecifikationer
 • Underlag för moms- och arbetsgivardeklarationer
 • Bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration


Utökade tjänster


Vi kan även komma överens om utökade löpande tjänster eller särskilda avgränsade uppdrag. Exempel på det förstnämnda kan vara ett uppdrag som ekonomifunktion och på det andra att föra en skatteprocess eller upprätta affärsjuridiska avtal. För dessa tjänster överenskommes kostnaden särskilt.


Fakturering


För bokföring/redovisning fakturerar vi normalt löpande baserat på den tid som läggs ner, men kan också komma överens om ett fast månadsarvode.

              EKONOMIFUNKTION


                Allmänt


Många företagare upplever administrationsarbetet, med alla dess moment, som både tidskrävande och besvärligt. Samtidigt är en väl fungerande administration en nödvändighet, inte bara för att företaget rent praktiskt ska fungera utan också för att uppfylla kraven från lagstiftaren och inte minst viktigt, som en ovärderlig informationskälla om hur företagets resultat utvecklas och hur dess ekonomiska ställning är.


Vår tjänst som ekonomifunktion vänder sig till de mindre företag som inte anser sig ha tid eller möjligheter att själv hantera hela administrationen eller som inte anser sig ha råd eller behov av en egen ekonomifunktion, med de kostnader som följer av en sådan. Vi har också den fördelen att till skillnad från många företag med en person som har ansvar för företagets ekonomi är vi flera som kan vara en ”back up” vid oväntad bortovaro.


Grunden för servicen är vad som beskrivs under affärsområdet ”Bokföring / redovisning”. Utöver detta kan vi genom åtkomst till klientens bankkonto göra attesterade betalningar som till exempel till leverantörer, anställda, banker och Skatteverket. En klient kan också välja att ha postadressen hit så att vi får brev, fakturor och annat direkt. Även andra arbetsuppgifter kan överenskommas.


Samtliga klienter som använder tjänsten ekonomifunktion får en rabatt på 25 procent. Detta eftersom en del av merarbetet inom en ekonomi-funktion är mer rutinbetonat och inte kräver samma kompetens som arbetet med bokföring/redovisning. Rabatten skapar också ekonomiska förutsättningar för att det kan vara mer rationellt att överlämna ekonomifunktionen till oss än att ha en egen.


Affärsjuridik och skatter


Kvalificerad kompetens inom dessa områden finns tillgänglig hos oss och används rutinmässigt utan extra kostnader vid avstämningar i det löpande arbetet. Vid svårare eller mer omfattande frågeställningar har klienter som använder vår ekonomifunktion rabatt vid utnyttjandet av dessa eller andra tjänster.

              SKATTER

Skatteeffekten vid affärsbeslut är ofta en kritisk faktor. Likaså har skatterna stor betydelse när olika organisationsstrukturer ska läggas upp. Även enstaka skattefrågor kan vara mycket betydelsefulla, både för enskilda och företag. Utmärkande för skattefrågorna är inte bara deras ekonomiska betydelse, utan även den svårighetsgrad som problemställningarna ofta är förknippade med på grund av en komplex lagstiftning och praxis.


Vi ger råd och biträder inom följande huvudområden :


 • Skatteprocesser : För företag och privatpersoner.
 • Företag : Bolagsbeskattning, fåmansföretagsregler, inkomst beskattning av övriga juridiska personer och enskilda firmor, frågor om mervärdeskatt och vissa delar inom internationell beskattning.
 • Fastigheter : Inkomstbeskattning och fastighetstaxering.
 • Tull / Moms : Import och export med nationella och internationella frågor.
 • Privat : Inkomstbeskattning, generationsskifte och in eller utflyttning ur landet.

              AFFÄRSJURIDIK

Servicen omfattar främst delar av avtals- och associationsrätten, men spänner även över andra områden av civilrätten.


I huvudsak arbetar vi med följande :


 • Avtalsrätt : Konsortialavtal, konsultavtal, andelsägaravtal, anställningsavtal, licensavtal, lösöreköpskontrakt, optionsavtal, uthyrning, leasing, villkorat och ovillkorat aktieägartillskott samt överlåtelse av rörelse (inkråm eller aktier) och frågor som rör fastigheter.
 • Associationsrätt : Associationsrättsliga bedömningar angående till exempel låneförbud och likvidationsplikt, bolagsbildning, ny- och fondemission, ändring av bolagsordning, styrelse, och firmateckning.

              ÖVERLÅTELSER

Att sälja eller köpa en fastighet eller ett företag är ofta en av de viktigaste händelserna i både ett företags och en enskilds liv. Därför är det av stor vikt att hela transaktionen från de första förberedelserna till undertecknandet av kontraktet genomförs på ett optimalt och säkert sätt.


Vår rådgivning innefattar följande områden :


 • Företagsöverlåtelser : Biträde vid utvärderingar inför investeringar och försäljningar, försäljningspresentation, finansieringsrådgivning, överlåtelseavtal, sökprocess för att finna lämplig köpare eller objekt.
 • Fastighetsöverlåtelser : Biträde vid utvärderingar inför investeringar och försäljningar, försäljningspresentation, finansieringsrådgivning, överlåtelseavtal, sökprocess för att finna lämplig köpare eller objekt.

              FÖRETAGSETABLERINGAR

Allt företagande innefattar risker, särskilt vid nyetableringar. För att lyckas ta tillvara på de möjligheter som finns och minimera riskerna krävs en noggrann genomgång och analys innan etableringsarbetet påbörjas. Detta gäller såväl vid en utveckling av befintlig verksamhet som vid en nyetablering baserad på nya affärsidéer. Likaså krävs en kvalificerad och kontinuerlig uppföljning allt eftersom etableringen genomförs.


Vår rådgivning innefattar i huvudsak följande :


 • I Sverige : Strategi och information, förhandlingar med affärs relationer och kontakter med myndigheter, genomgång och upprättande av avtal, skatteplanering, biträde vid uppläggning av inledande redovisning och administration och vid behov assistera för att finna lämpligt bolag för en nyetablering.
 • I utlandet : Etableringsstudie, strategi och information, förhandlingar med affärsrelationer och kontakter med myndigheter, kontraktssupport samt uppläggning av inledande administration.

              IT TJÄNSTER

Vi kan erbjuda kvalificerade tjänster inom IT. Allt ifrån personliga hemsidor, webbshop, redigering av video & ljud, hjälp med datorer & nätverk till design av visitkort, affischer, logotyper och reklammaterial.

Visitkort Filborna Redovisning
Visitkort Missing Justice
Moderkort Dator
Affisch Missing Justice

NÅGRA OMDÖMEN FRÅN KLIENTER OM FILBORNA REDOVISNINGSBYRÅ

omdömen0
omdömen1
omdömen2
omdömen3

WelcomeFilborna Redovisningsbyrå provides tax, legal and administration services.If you are establishing your business or moving your private domicile to Sweden we are pleased to provide you with high quality and confidential services within the following main service areas:


 • Corporate tax
 • Business law
 • Real Etate
 • Mergers & acquisitions
 • Customs / value-added tax
 • Establishment and joint ventures
 • Company formations


A special service directed to small companies or entities providing book keeping and extensive administration services


Due to low administration and overhead costs combined with high efficiency we are pleased to offer our clients the possibilities to considerable lower fees than normally available for similar high quality services.About us:


Björn Fajersson

 • Bachelor of Law and Arts.
 • International tax, legal and financial advisor.
 • Also long experience as consultant to small and medium sized domestic companies.
 • Experience as International Tax Partner in one of the worlds largest and most respected accountancy/consultancy companies, Judge and Chief Tax Inspector.
 • Author of tax books and many professional articles in Swedish magazines.Ingrid Melander:Administration Services

 • Economic education at upper Secondary school.
 • More than 30 years experience working with administration in small companies.Daniela Rigman:Administration Services

 • Accountant, Vocational University Malmö 2014
 • Accounting and Management Information at the Babes- Bolyai University Cluj-Napoca, Romania
 • Experience in accounting at Saint-Gobain Weber.
 • Also experience in various economical areas related to small companies in Sweden.Fredrik Fajersson:Administration Services

 • Trade and Administration education 1997 at Upper Secondary School in Helsingborg.
 • Several years general working experience in smaller Swedish Companies and part of 1999 in a large Real Estate Company in Chicago, U S A.
 • During 1999 - 2001 responsible for the administration of a small Food Company during the ordinary staffs vacations.
 • Practical education within bookkeeping and administration under supervision during 2002 and 2003.
 • Very familiar with computers and educated on the software used for the services.

Nina Fajersson:Administration Services

 • Educated pastry chef but with a greater interest in bookkeeping.
 • Attended a financial assistant training for ten months and worked at Filborna redovisningsbyrå since 2016.Majda Rasidagic:Administration Services

 • Experience of entrepreneurship within the family as well as self-employed
 • Working with bookkeeping and accounting at Filborna Redovisningsbyrå.
 • Always had a great interest in administrative work.Rasha Al-Najafi: Administration services

 • Completed four years of training in Baghdad specializing in accounting. The education corresponds to a Swedish bachelor's degree with business administration as the main area.
 • Completed training as a financial and accounting assistant at Hermods AB.Kim Olsen:IT services

 • Educated in electronics and automation.
 • Bought his first computer in 1982 and learned to program in Basic and Assembler.
 • Was a partner in a company where he did multimedia and commercials.
 • Have worked in a gamecompany. Built 3D worlds for gameconsoles and PC.
 • Technical support by phone for Dell and Sony.


You can contact Kim by E-mail: kim@filbornaredovisning.seAssociates

If a question needs any special attention we have long term relations with associates adhering to high quality standards who can provide the services that we require.


You are always welcome to contact us:


Office

Telephone: +46 42 15 02 90

E-mail: bjorn@filbornaredovisning.se


Mobile

Björn +46 703 531 555

Fredrik +46 705 108 555


Address

Filborna Redovisningsbyrå AB

Knut Påls Väg 8

256 69 Helsingborg Sweden