INFORMATION - KLIENTER - GDPR - NY MEDARBETARE - ANDRA ENGAGEMANG

Hjälp och information för klienterHär finner du de grundläggande riktlinjer som är en förutsättning för ett professionellt samarbete.

Alltså vad vi kan begära av dig och du av oss.Vid bokföring/redovisning ansvarar Byrån för registrering av uppdragsgivarens verifikationer i redovisningssystem. Verifikationer kan lämnas antingen digitalt eller i pappersformat. Den löpande redovisningen förenklas om Byrån även blir deklarationsombud.


Klienten lämnar komplett material till Byrån senast den 15:e varje månad, avseende månaden innan. Om inte material avlämnas inom överenskommen tid eller inte är komplett kan Byrån inte garantera att återrapporteringen sker inom utsatt tid.


För att korrekt registrering ska kunna göras måste följande material lämnas till oss:

 • Samtliga verifikationer för månaden
 • Aktuellt bankkontoutdrag och kassarapport (som ska lämnas löpande) med eventuella privata poster markerade.
 • Samtliga kvitton sorterade och sammanställda på A4-ark eller inlämnade digitalt
 • Övriga relevanta dokument, till exempel olika avtal och skrivelser från Skatteverket.
 • Byrån återrapporterar senast den 15:e månaden efter det att vi erhöll komplett redovisningsmaterial.


Om vi har uppdraget som ekonomifunktion ska leverantörsfakturor och andra betalningsunderlag lämnas attesterade i så god tid att de hinner betalas i tid. Likaså attesterade löneunderlag för utbetalning.

Byrån förutsätter att överlämnade verifikationer avser kostnader hänförliga till rörelsen och klienten är ansvarig för att lämnade uppgifter är riktiga.


Följande arbetsuppgifter ingår i bokföring/redovisning;

 • Löpande registrering av verifikationer. (Betalningsavstämning månadsvis mot kontoutdrag)
 • Leverantörsreskontra (månadsvis)
 • Kundreskontra (månadsvis)
 • Balans- och resultatrapporter
 • Löneunderlag och lönespecifikationer
 • Underlag för moms- och avgiftsdeklarationerna
 • Bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration


Byrån och uppdragsgivaren kan komma överens om utökade löpande tjänster eller särskilda avgränsade uppdrag. Exempel på det förstnämnda kan vara ansvar för fakturering och betalningar för uppdragsgivarens räkning (ekonomifunktion) och på det andra att föra en skatteprocess eller upprätta affärsjuridiska avtal. För dessa tjänster överenskoms kostnaden särskilt.


Uppdragen faktureras en gång per månad. Betalningsvillkor 30 dagar. Inför ett nytt kalenderår görs en årlig generell prisjustering av Byråns arvoden med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället.


Byrån lyder under penningtvättslagen, SFS 2009:62 och är därmed skyldig att bland annat få en kopia av varje ny uppdragsgivares identitetshandling.

Vår policy för behandling av personuppgifter (enligt GDPR)Det är viktigt att alla klienter känner sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till Filborna Redovisningsbyrå AB (Byrån). Vi behandlar personuppgifter endast för att administrera dina uppgifter som vi hanterar.Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


De uppgifter som Byrån hanterar behandlas på ett betryggande sätt och skydd finns både mot intrång, förändring och förstöring av uppgifterna. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och alla uppgifter sparas i en databas som är skyddad mot virus och med brandvägg. Uppgifter hämtas enbart in från dig.


Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och ditt företag. I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, som till exempel för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.


Genom att anlita våra tjänster samtycker du till behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Byrån kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dig.


Byrån behandlar personuppgifter med så få personer som möjligt inblandade. Uppgifter som registreras lämnas inte ut till någon utanför Byrån. Inga personuppgifter säljs alltså vidare till andra organisationer eller företag,

Byrån har personbiträdesavtal med de organisationer som behandlar personuppgifter för föreningens räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan dock sparas längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen.


Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka
personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.


Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta eventuellt felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.


Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.


Du har även rätt att begränsa dina personuppgifter så att de endast får behandlas för Byråns ändamål och du har också rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.


Byrån med organisationsnummer 556749-5402 och med adress Knut Påls väg 8, 256 69 Helsingborg är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och kan från tid till annan göra ändringar i vår policy för behandling av personuppgifter. Den senaste versionen av policyn hittar du alltid här på hemsidan.


Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och om du anser att Byrån hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du anmäla detta till Datainspektionen Box 8114, 104 20 Stockholm.

Nya medarbetare


Just nu har vi inte behov av nya medarbetare, men förhållandena kan förändras snabbt. Om du därför redan nu vill lämna in en intresseanmälan så är du mer än välkommen att göra så.


Vi är en liten byrå med höga krav på professionalitet. Samtidigt har vi en avspänd stämning i trevlig miljö. Vi arbetar under stor frihet, men också med stort ansvar. Våra klienter är alltid i fokus.


Av dig kräver vi att du är noggrann, har lätt för att samarbeta och har minst tre års erfarenhet av bokföring och redovisning.


En intresseanmälan får du gärna posta till den adress som finns på hemsidan eller mejla till:bjorn@filbornaredovisning.seVi behandlar självfallet din intresseanmälan strikt konfidentiellt.

              VÅRT RÄTTSENGAGEMANG


          Föreningen Missing Justice.


Filborna Redovisningsbyrå verkar med stort engagemang för klienter i den miljö som idag finns bland myndigheter och domstolar, men är även genom vårt engagemang i den politiskt och religiöst oberoende ideella föreningen Missing Justice Sverige, aktiva för att denna miljö ska förbättras genom större rättssäkerhet och trygghet, i allas intresse.


Föreningens utgångspunkt är att grunden för ett tryggt samhälle måste vila på genomtänkta lagar och myndigheter som kan tillämpa dem ansvarsfullt.


Föreningens syfte är att vid uppenbara brister i rättssäkerhet och trygghet peka på bristerna så att de blir så allmänt kända som möjligt och i god demokratisk anda konfrontera makthavare med förhållandena för att åstadkomma förändringar.


Föreningens fokus är på hur vanliga privatpersoner och företagare upplever och påverkas av den myndighetsutövning de är utsatta för, inte hur myndigheter själv upplever den.


Föreningens hemsida hittar du på:  www.missingjustice.se

              FÖRFATTARE


          Primada bokförlag & konsult.


Primada bokförlag & konsult AB är ett litet bokförlag som ursprungligen bildades för att hantera utgivningen av en enda bok, nämligen ”En optimists bekännelser & reflektioner”. Förlaget har med egen kompetens hanterat allt som krävs för att kunna ge ut en färdig bok. I detta ingår även etablerandet av de slutliga kontakterna för tryck, lagerhållning och distribution. Försäljning kommer i första hand att ske genom sociala medier.


Framöver är vi öppna för att även erbjuda våra tjänster till andra författare för att ge ut deras böcker.


Mer finns att läsa här: www.primadabokförlag.se