DIN REDOVISNINGSPARTNER


VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM

Bokföring / Redovisning - Ekonomifunktion - Skatter - Affärsjuridik - Överlåtelser - IT tjänster - Företagsetableringar

OM FILBORNA

REDOVISNINGSBYRÅ

VARFÖR VÄLJA OSS ?


Vi har ett erkänt genuint intresse och engagemang för dig som klient och en hög servicegrad, integritet och kostnadseffektiv verksamhet som bidrar till konkurrenskraftiga tjänster.


Inom byrån finns omkring 130 års samlad erfarenhet, fördelat på sju personer, som omfattar administrationsservice, bokföring och redovisning, samt skatterätt och affärsjuridik. Även omfattande erfarenhet finns i internationella frågor. Genom att anlita välrenommerade samarbetspartners vid mer omfattande uppdrag kombineras det lilla företagets fördelar med det större företagets resurser. Vår målgrupp är i första hand ägarledda småföretag.

4,71 / 11 kundomdömen om

Filborna Redovisningsbyrå AB

redovisat hos Ageras

TJÄNSTER

I KORTHET

  BOKFÖRING / REDOVISNING  


Vi ansvarar för registrering av klientens verifikationer i redovisningssystem och klienten ansvarar för att lämna in alla underlag till oss löpande.


Följande grunduppgifter ingår: Löpande regis-trering av verifikationer. (betalningsavstämning månadsvis mot kontoutdrag/kassa), leverantörs- och kundreskontra samt balans- och resultatrapporter (månadsvis), löneunderlag och lönespecifikationer, underlag för moms- och avgiftsdeklarationer samt bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration.

  SKATTER  


Skatteeffekten vid affärsbeslut är ofta en kritisk faktor. Likaså har skatterna stor betydelse när olika organisationsstrukturer ska läggas upp. Även enstaka skattefrågor kan vara mycket betydelsefulla, både för enskilda och företag.


Utmärkande för skattefrågorna är inte bara deras ekonomiska betydelse, utan även den svårighetsgrad som problemställningarna ofta är förknippade med på grund av en komplex lag-stiftning och praxis. Vi ger råd och biträder inom en rad områden.

  ÖVERLÅTELSER  


Att sälja eller köpa en fastighet eller ett företag är ofta en av de viktigaste händelserna i både ett företags och en enskilds liv. Därför är det av stor vikt att hela transaktionen från de första förberedelserna till undertecknandet av kontraktet genomförs på ett optimalt och säkert sätt. Vi kan biträda i insamlandet av allt underliggande material och stämma av det samt göra ekonomiska analyser.


Härutöver upprättar vi naturligtvis de kompletta avtalen.

  EKONOMIFUNKTION  


Många företagare upplever administrations arbetet, som både tidskrävande och besvärligt. Samtidigt är en väl fungerande administration en nödvändighet.


Vår tjänst som ekonomifunktion vänder sig till de mindre företag som inte anser sig ha tid eller möjligheter att själv hantera hela administrationen eller som inte anser sig ha råd eller behov av en egen ekonomifunktion. Vi har också den fördelen att till skillnad från många företag med en person som har ansvar för företagets ekonomi, är vi flera som kan vara en ”back up” vid oväntad bortovaro.

  AFFÄRSJURIDIK  


Servicen omfattar främst delar av avtals- och associationsrätten, men spänner även över andra områden av civilrätten.


Som exempel på avtal kan nämnas aktieägaravtal, konsultavtal, anställningsavtal samt överlåtelseavtal av aktier och fastigheter.


Inom associationsrätten kan vi biträda i bland annat bolagsbildningar, styrelsefrågor samt ny- och fondemissioner.

  IT-TJÄNSTER  


Vi kan erbjuda kvalificerade tjänster inom IT.


Allt ifrån personliga hemsidor, webbshop, redigering av video & ljud och hjälp med datorer & nätverk. Design av visitkort, affischer, logotyper och reklammaterial.


Exempel på hemsidor förutom denna är missingjustice.se och fler är på gång.

  FÖRETAGSETABLERINGAR  


Allt företagande innefattar risker, särskilt vid nyetableringar. För att lyckas ta tillvara på de möjligheter som finns och minimera riskerna krävs en noggrann genomgång och analys innan etableringsarbetet påbörjas.


Detta gäller såväl vid en utveckling av befintlig verksamhet som vid en nyetablering baserad på nya affärsidéer. Likaså krävs en kvalificerad och kontinuerlig uppföljning allt eftersom etableringen genomförs. Vi kan ge en omfattande rådgivning inom området.

Justice Scale Sword

VÅRT ENGAGEMANG


Föreningen Missing Justice.


Filborna Redovisningsbyrå verkar med stort engage-mang för klienter i den miljö som idag finns bland myndigheter och domstolar, men är även genom vårt engagemang i den politiskt och religiöst oberoende ideella föreningen Missing Justice Sverige, aktiva för att denna miljö ska förbättras genom större rättssäkerhet och trygghet, i allas intresse.


Föreningens utgångspunkt är att grunden för ett tryggt samhälle måste vila på genomtänkta lagar och myndig-heter som kan tillämpa dem ansvarsfullt.


Föreningens syfte är att vid uppenbara brister i rätts-säkerhet och trygghet peka på bristerna så att de blir så allmänt kända som möjligt och i god demokratisk anda konfrontera makthavare med förhållandena för att åstadkomma förändringar.


Föreningens fokus är på hur vanliga privatpersoner och företagare upplever och påverkas av den myndighets-utövning de är utsatta för, inte hur myndigheter själv upplever den.


Föreningens hemsida hittar du på:


www.missingjustice.se