KLIENT GUIDE

Hjälp och information för klienter


Här finner du de grundläggande riktlinjer som är en förutsättning för ett professionellt samarbete. Alltså vad vi kan begära av dig och du av oss.


Vid bokföring/redovisning ansvarar Byrån för registrering av uppdragsgivarens verifikationer i redovisningssystem. Den löpande redovisningen förenklas om Byrån även blir deklarationsombud.


Klienten lämnar komplett material till Byrån senast den 15:e varje månad, avseende månaden innan. Om inte material avlämnas inom överenskommen tid eller inte är komplett kan Byrån inte garantera att återrapporteringen sker inom utsatt tid.


För att korrekt registrering ska kunna göras måste följande material lämnas till oss:

 • Samtliga verifikationer för månaden, sorterade enligt överenskommelse

 • Aktuellt bankkontoutdrag och kassarapport (som ska lämnas löpande) med eventuella privata poster markerade.

 • Samtliga kvitton sorterade och sammanställda på A4-ark

 • Övriga relevanta dokument, till exempel olika avtal och skrivelser från Skatteverket.

 • Byrån återrapporterar senast den 15:e månaden efter det att vi erhöll komplett redovisningsmaterial.


Om vi har uppdraget som ekonomifunktion ska leverantörsfakturor och andra betalningsunderlag lämnas attesterade i så god tid att de hinner betalas i tid. Likaså attesterade löneunderlag för utbetalning.


Byrån förutsätter att överlämnade verifikationer avser kostnader hänförliga till rörelsen och klienten är ansvarig för att lämnade uppgifter är riktiga.


Följande arbetsuppgifter ingår i bokföring/redovisning;

 • Löpande registrering av verifikationer. (Betalningsavstämning månadsvis mot kontoutdrag)

 • Leverantörsreskontra (månadsvis)

 • Kundreskontra (månadsvis)

 • Balans- och resultatrapporter

 • Löneunderlag och lönespecifikationer

 • Underlag för moms- och avgiftsdeklarationerna

 • Bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration


Byrån och uppdragsgivaren kan komma överens om utökade löpande tjänster eller särskilda avgränsade uppdrag. Exempel på det förstnämnda kan vara ansvar för fakturering och betalningar för uppdragsgivarens räkning (ekonomifunktion) och på det andra att föra en skatteprocess eller upprätta affärsjuridiska avtal. För dessa tjänster överenskoms kostnaden särskilt.


Uppdragen faktureras en gång per månad. Betalningsvillkor 30 dagar. Inför ett nytt kalenderår görs en årlig generell prisjustering av Byråns arvoden med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället.


Byrån lyder under penningtvättslagen, SFS 2009:62 och är därmed skyldig att bland annat få en kopia av varje ny uppdragsgivares identitetshandling.